Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut GCKSiIT

Czcionka:

UCHWAŁA Nr XLII/218/2010
RADY GMINY Rytwiany
z dnia 24 lutego 2010 r.

Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji
Turystycznej w Rytwianach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123 z późn. zm.),

Rada Gminy Rytwiany uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną, działająca w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą:
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach, zwane dalej Centrum. Centrum uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.

§ 2


Siedziba Centrum mieści się w Rytwianach ul. Szkolna 1, a terenem działania jest obszar Gminy Rytwiany.

§ 3

Do zadań Centrum należy wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania działalności  kulturalnej, sportowej i turystycznej na terenie Gminy Rytwiany. Szczegółowy zakres działalności Centrum określa statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4

1.  Wójt Gminy odda Centrum w użyczenie:

 • budynek położony w Rytwianach przy ulicy Szkolnej 1 wraz z działkami Nr 1427/2, Nr 1427/3 Nr 1427/4 ,
 • budynek położony w Pacanówce wraz z działką Nr 82/1
 • budynek położony w Podborku wraz z działkami Nr 365/2 i Nr 40/2 
 • budynek położony na działkach obrębu Sichów Mały Nr 1163/2 , Nr 1164/2 i Nr 1165
  stanowiące własność Gminy Rytwiany z przeznaczeniem na cele działalności statutowej. 

2. Inne składniki majątku zostaną oddane we władanie Centrum w odrębnym trybie.

§ 5

Działalność Centrum będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy. Ponadto Centrum  może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z: innych dotacji, wpływów z własnej działalności, wpływów z  najmu i dzierżawy składników majątku, spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz innych  źródeł.

§ 6

Nadaje się Centrum Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/218/2010
Rady Gminy Rytwiany z dnia 24.02.2010 r.

STATUT GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU  I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W RYTWIANACH

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach, zwane dalej „Centrum”, działa  na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.  zm.); 
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.); 
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240); 
 4. ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.); 
 5. niniejszego Statutu. 

§ 2. 1. Centrum jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina Rytwiany.
2. Centrum podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora. Z
chwilą wpisu do rejestru uzyskuje osobowość prawną.
3. Siedzibą Centrum jest miejscowość Rytwiany ul. Szkolna 1, a teren działania obejmuje Gminę
Rytwiany.
4. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami Centrum moŜe działać na terenie całego
kraju oraz za granicą.

Rozdział II
Cel i zakres działania

§ 3. Celem działania Centrum jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej i sportowej,  rozwijającej i zaspakajającej potrzeby ludności oraz upowszechnianie, ochrona i promocja kultury, sportu i turystyki w kraju i za granicą oraz utrwalanie i rozwijanie zainteresowań kulturalnych, sportowych i turystycznych społeczeństwa.

§ 4. 1. Do podstawowych działań Centrum należy, w szczególności:

1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
2) stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów;
3) organizowanie imprez artystycznych, sportowych i rekreacyjnych, okolicznościowych, rodzinnych i  obrzędowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
4) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej;
5) koordynowanie działalności na terenie działania Centrum w zakresie organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
6) nadzorowanie i organizowanie działalności rozrywkowo-rekreacyjnej;
7) prowadzenie współpracy i wymiany kulturalnej;
8) współdziałanie na rzecz kultury i sportu z instytucjami, stowarzyszeniami, twórcami indywidualnymi,
9) prowadzenie punktu informacji turystycznej;
10) administrowanie powierzonymi obiektami i przydzielonym mieniem oraz utrzymywanie i
udostępnianie bazy kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zadania wymienione w ust. 1, Centrum realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, sekcji i kół zainteresowań oraz  zapewnienie odpowiednich warunków potrzebnych do ich funkcjonowania;
2) organizowanie imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, ponadlokalnym i międzynarodowym w szczególności: wystaw, odczytów, prelekcji, wieczorków, konferencji, zebrań, spotkań dyskusyjnych, zabaw tanecznych, festynów, loterii, aukcji;
3) udostępnienie, w miarę istniejących możliwości pomieszczeń (sal) znajdujących się w budynku Centrum dla samoistnie zorganizowanych grup lub dla grup zorganizowanych w celu odbycia zajęć kulturalnych;
4) organizowanie imprez amatorskiego ruchu artystycznego, w szczególności koncertów, przeglądów,
festiwali, konkursów, spotkań, prezentacji, recitali i innych form;
5) organizowanie imprez estradowych i artystycznych z udziałem artystów profesjonalnych;
6) działalność wydawniczą, w tym sprzedaż wydawnictw i pamiątek regionalnych;
7) organizowanie szkoleń i warsztatów dla instruktorów zespołów amatorskiego ruchu artystycznego
oraz ich członków;
8) prowadzenie działalności kulturalnej w świetlicach wiejskich;
9) zleconą działalność techniczną polegającą na zapewnieniu sceny, oświetlenia, nagłośnienia sceny
lub dekoracji;
10) organizowanie imprez zleconych – okolicznościowych i innych;
11) organizowanie zbiorowych wyjazdów na ważne wydarzenia kulturalne;
12) prowadzenie edukacji kulturalnej;
13) udzielanie doradztwa, pomocy merytorycznej i organizacyjnej, stowarzyszeniom i organizacjom  prowadzącym działalności kulturalną.
14) udzielanie informacji turystycznej

§ 5. Centrum prowadzi również działalność inną niż kulturalna, m.in. w zakresie:

1) tworzenia warunków do wypoczynku, turystyki, rekreacji i rozrywki, m.in. poprzez:

a) organizowanie imprez turystyczno-krajoznawczych,
b) organizowanie wycieczek, rajdów pieszych i rowerowych,
c) tworzenie form aktywności krajoznawczo-turystycznej,
d) organizowanie zajęć o tematyce krajoznawczo-turystycznej,
e) współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami krajoznawczo-turystycznymi i klubami sportowymi
działającymi na terenie: Gminy Rytwiany, kraju oraz za granicą;

2) organizowania turniejów i imprez sportowo-rekreacyjnych, m.in. poprzez:

a) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,
b) organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz zakup sprzętu do prowadzenia tych zajęć,
c) zapewnienie kadry instruktorów i trenerów,
d) udostępnianie stadionu do prowadzenia zajęć oraz imprez organizowanych przez róŜne
organizacje, grupy samoistnie zorganizowane oraz grupy zorganizowane;

3) promocji jednostki i Gminy Rytwiany, m.in. poprzez:

a) prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej, organizowanie koncertów poza terenem Gminy dla
zespołów amatorskiego ruchu artystycznego i grup sportowych,
b) dystrybucję wydawnictw i sprzedaŜ wyrobów artystycznych i innych artykułów promujących
Gminę;

4) organizowania działalności artystycznej i sportowo-rekreacyjnej;
5) upowszechniania dostępu do informacji i działalności edukacyjnej w tym zakresie;
6) świadczenia usług najmu i dzierżawy składników majątkowych m.in.: wynajem sal, pomieszczeń i
posiadanych terenów na cele sportowo-rekreacyjne i handlowe oraz na doraźne potrzeby osób lub
organizacji społecznych;
7) prowadzenia innej działalności, pozwalającej na wspomaganie realizacji celów statutowych.

§ 6. 1. Centrum może, na mocy umów i porozumień, współpracować z organizacjami społecznymi,  osobami fizycznymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi instytucjami w zakresie działalności  statutowej.

2. Realizując działalność określoną w ust. 1 Centrum może, w szczególności:
1) zatrudniać twórców, wykonawców oraz innych specjalistów;
2) współdziałać z organizacjami społecznymi działającymi w dziedzinie kultury, instytucjami
kulturalnymi, oświatowymi i sportowymi, fundacjami oraz organizatorami festiwali, konkursów i innych
przedsięwzięć;
3) prowadzić działalność impresaryjną;
4) organizować kursy, seminaria, warsztaty i wystawy lub w nich uczestniczyć;
5) organizować działalność artystyczną i sportową.

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie

§ 7. 1. Centrum zarządza Dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Rytwiany, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Do zakresu działania Dyrektora naleŜy realizacja celów i zadań Centrum poprzez:
1) dobór i wykorzystanie kadr;
2) planowanie i kierowanie działalnością merytoryczną Centrum;
3) nadzór nad majątkiem instytucji i jego gospodarowaniem;
4) przedstawianie Organizatorowi i innym właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych,
sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;
6) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną;
7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz wykonywanie innych czynności z
zakresu prawa pracy wobec pracowników Centrum;
8) składanie oświadczeń woli w imieniu Centrum, w tym zawieranie umów.

§ 8. 1. Centrum jest zakładem pracy w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy i zatrudnia pracowników z  zakresu rozwoju i upowszechniania kultury, kultury fizycznej i rekreacji oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Szczegółową organizację Centrum określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Organizację, porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki zakładu pracy i  pracowników określa Regulamin Pracy Centrum.

§ 9. Bezpośredni i bieżący nadzór nad Centrum sprawuje Wójt Gminy Rytwiany.
§ 10. 1. W strukturze Centrum funkcjonują:

1) Punkt Informacji Turystycznej w Rytwianach
2) świetlice wiejskie;
3) boiska wiejskie;
4) wiejskie place zabaw;
5) stadion sportowy wraz z budynkiem socjalnym w Rytwianach .

2. Centrum prowadzi swoją działalność w siedzibie, w budynkach i na terenach wymienionych w ust.  1 oraz innych obiektach i nieruchomościach przekazanych lub nabytych.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 11. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan działalności instytucji zatwierdzony przez Dyrektora.
3. Plan działalności, o którym mowa w ust. 2 zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i  kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych, plan inwestycji, w tym inwestycji kapitałowych.
4. Projekt rocznego planu działalności Centrum Dyrektor przedkłada Organizatorowi w terminie przez niego określonym.
5. Zasady wynagradzania pracowników Centrum określają odrębne przepisy.

§ 12. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan działalności instytucji zatwierdzony przez Dyrektora.
3. Plan działalności, o którym mowa w ust. 2 zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych, plan inwestycji, w tym inwestycji kapitałowych.
4. Projekt rocznego planu działalności Centrum Dyrektor przedkłada Organizatorowi w terminie przez niego określonym.
5. Zasady wynagradzania pracowników Centrum określają odrębne przepisy.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 13. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustaw, o  których mowa w § 1.
§ 14. Centrum używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
§ 15. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny