Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Czcionka:

 

 

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach

I. Postanowienia ogólne

1. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach  zwane dalej " Centrum" zgodnie ze swoją działalnością statutową organizuje dla dzieci i młodzieży zajęcia warsztatowe.
2. Celem zajęć jest rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych, kultywowanie i rozwijanie tradycji kulturalnych oraz promowanie aktywnego spędzania czasu
i integrowania młodzieży.
3. W Gminnym Centrum Kultury Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach odbywają się zajęcia z dziedzin artystycznych. Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny na stronie internetowej http://rytwiany.naszgok.pl/harmonogram-zajec.

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego Regulamin,  złożenie pisemnego oświadczenia przez rodziców/opiekunów  oraz wniesienie stosownych opłat określonych w cenniku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach.

II. Kwestie organizacyjne:

1. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach  zapewnia niezbędne warunki:  merytorycznie przygotowaną kadrę, salę oraz sprzęt niezbędny do     przeprowadzenia zajęć.
2. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Dyrektora  Centrum  miejscu i w ustalonych godzinach.
3. Program zajęć oraz czas trwania ustalony jest z Dyrektorem na podstawie grafiku przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia.
4. Uczestnicy wybranych form zajęć  podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy dostosowane do wieku i poziomu zaawansowania.
5. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku lub odwołania zajęć, o czym poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć.
6. Dokumentem stwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć prowadzony przez instruktora.
7. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne uczestników, które mogą zostać  zagubione lub zniszczone podczas zajęć.
8. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach  wymaga oddzielnej pisemnej zgody rodziców/ opiekunów uczestników w przypadku wyjazdów na wydarzenia kulturalne odbywające poza siedzibą Centrum.
9. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych uczestników  w celach informacyjnych i promocyjnych, związanych z działalnością kulturalno-oświatową. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 poz.922.

III. Prawa uczestnika zajęć:

1. Uczestnik zajęć ma prawo:
- brać udział w zajęciach, zgodnie z harmonogramem zajęć dla danej grupy;
- brać udział, według określonych warunków, we wszystkich imprezach organizowanych przez Centrum;
- brać udział w koncertach, pokazach, konkursach i przeglądach.

IV. Obowiązki uczestnika zajęć:

1. Uczestnik zajęć jest zobowiązany:
- zapoznać się z Regulaminem oraz przestrzegać wszystkich jego punktów;
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa  podczas trwania zajęć;
- godnie reprezentować Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach we wszystkich konkursach, przeglądach i wydarzeniach kulturalnych;
- podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom instruktora w sprawach organizacyjnych i wychowawczych;
- dbać o porządek sali oraz dobry stan wypożyczonego sprzętu.

2. O ewentualnych uszkodzeniach wypożyczonego sprzętu i elementów wyposażenia sali, w której odbywają się zajęcia należy niezwłocznie poinformować  Dyrektora, instruktora bądź pracownika Centrum.
3. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia sali lub wypożyczonego sprzętu ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania - w przypadku osób niepełnoletnich są to rodzice/opiekunowie tej osoby.
4. Rodzic/opiekun uczestnika zajęć zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić pracownikowi Centrum jego planowaną nieobecność na zajęciach.

V. Opłaty :

1. Opłata- jeśli obowiązuje za zajęcia- uiszczana jest wg obowiązującego cennika.
2.  Warunkiem uczestnictwa w zajęciach podlegających opłacie jest wniesienie opłat za zajęcia w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.
3. Opłat należy dokonywać przelewem na konto Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach  numer: 83 1020 4926 0000 1302 0111 6557 w tytule przelewu podając: imię i nazwisko uczestnika, miesiąc za który wnoszona jest opłata oraz rodzaj opłacanych zajęć.
4. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od uczestników zajęć - zajęcia nie odbędą się (np. odwołanie zajęć z na skutek ustaleń wewnętrznych Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach) odpłatność za dany miesiąc podlega ustaleniom Dyrektora Centrum.
5. W przypadku rezygnacji z zajęć, należy dostarczyć pisemną rezygnację do Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach  lub przesłać  wiadomość o rezygnacji na e-mail: gckrytwiany@gckrytwiany.pl. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.
6. Dyrektor  może ustalić indywidualne zwolnienia lub obniżenia opłat:
- 50 % na drugie i kolejne zajęcia;
- 50 % na drugie i kolejne dziecko.

VI. Postanowienia końcowe:

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście lub za pośrednictwem strony internetowej www.gckrytwiany.pl
2. W kwestach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem , decyzja o ich rozstrzygnięciu pozostaje tylko i wyłącznie po stronie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach.

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny